Regulamin sklepu

1§ Definicje

1. Adres reklamacyjny:
Laba Poland
ul. Korzeniowa 5/2
05-077 Warszawa
woj. mazowieckie

2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

3. Sprzedający:
Enedwaith Karol Wielechowski
ul. Korzeniowa 5/2
05-077 Warszawa
woj. mazowieckie
e-mail: hello@labapoland.pl
NIP: 1132619300
KONTO BANKOWE: Bank ING
12 1050 1025 1000 0097 2816 0913

4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Klient – zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

7. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://labapoland.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

9. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

10. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
1) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
5) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
6) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

11. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

12. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

13. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2§ Zastosowanie regulaminu

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do strony internetowej www.labapoland.pl oraz do transakcji powiązanych z produktami dostępnym na wspomnianej stronie internetowej. Kupujący może być związany dodatkowymi umowami wynikającymi ze współpracy ze Sprzedającym podczas realizacji zamówienia i kupna produktów m.in. firmami realizującymi usługi transportowe.

2. Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając ze strony internetowej, niniejszym Kupujący zgadza się na przestrzeganie niniejszego regulaminu i warunków. Samo korzystanie ze strony internetowej oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu. W niektórych przypadkach Kupujący może zostać również poproszony o wyraźną zgodę.

3§ Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce realizacji umowy oraz wydania towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W sytuacji potrzeby wysyłki przedmiotu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Kupujący musi poinformować o tym Sprzedającego, aby uzgodnić koszt oraz specyfikę transportu przed dokonaniem zakupu.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw podczas realizacji zakupu.

5. Do zakupionej rzeczy przez Kupującego na stronie internetowej jest wystawiany dowód zakupu faktura VAT na dane podane podczas złożenia zamówienia. Jeżeli Klient chciałbym otrzymać fakturę wystawioną na firmę tj. z widoczną nazwą firmy oraz numerem NIP, to Kupujący powinien zamieścić taką informację na stronie Kasa oraz w uwagach do zamówienia.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
6.1 Potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
6.2 Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie;
6.3 Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość;
6.4 Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony internetowej oraz sklepu należy je wszystkie wyłączyć;
6.5 Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie;
6.6 Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk;
6.7 Kupujący zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

7. Za pomocą Sklepu jest prowadzona usługa Newslettera, która została opisana poniżej w punkcie §7 regulaminu.

4§ Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę z wyjątkiem sytuacji kiedy strona internetowa jest tymczasowo niedostępna dla Kupującego z uwagi na np. działania serwisowe.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
2.1 dodanie do koszyka produktu;
2.2 wybór rodzaju dostawy;
2.3 wybór rodzaju płatności spośród oferowanych metod;
2.4 wybór miejsca wydania rzeczy;
2.5 złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
2.6 Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
2.7 Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, PayPal lub tradycyjnego przelewu bankowego następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Po przekroczeniu tego terminu oraz braku informacji od Kupującego o braku możliwości spełnienia świadczenia Umowa zostaje zerwana z winy Klienta.
2.8 Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
2.9 Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub tradycyjnego przelewu bankowego następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
2.10 Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia.
2.11 Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie od 1 do 6 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
2.12 Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

5§ Reklamacje

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady(rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. W przypadku umowy z Przedsiębiorcą, który dokonał zakupu przedmiotu związanego z prowadzeniem działalnością gospodarczej lub zawodowej jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem trzech miesięcy od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Przedsiębiorcę.

5. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
5.1 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
5.2 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje Klientowi prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
8.1 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
8.2 żądać usunięcia wady.

9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klientowi, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Klient może dokonać tych czynności we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, przy czym Sprzedający dokonuje wyboru środka transportu przedmiotu oraz uzgadnia z Konsumentem dogodny termin oraz miejsce wydania przedmiotu do wysyłki. Konsument jest obowiązany do należytego przygotowania oraz zabezpieczenia przedmiotu do transportu na adres reklamacyjny. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne pomniejszenie wartości przedmiotu w sytuacji niedopełnienia tego obowiązku przez Konsumenta.

13. Klient, jeśli dokonał zakupu przedmiotu bezpośrednio powiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny. Klient jest obowiązany do należytego przygotowania oraz zabezpieczenia przedmiotu do transportu na adres reklamacyjny. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne pomniejszenie wartości przedmiotu w sytuacji niedopełnienia tego obowiązku przez Klienta.

14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §3 pkt 11.

15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

16. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Klienta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

17. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

18. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem trzech miesięcy od momentu wydania rzeczy Przedsiębiorcy.

19. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

20. Roszczenie Przedsiębiorcy o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem trzech miesięcy od momentu wydania rzeczy Przedsiębiorcy.

21. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 1 roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

22. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 3 miesięcy od momentu wydania rzeczy Przedsiębiorcy, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

23. W terminach określonych w §5 pkt 17-22 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

24. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

25. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 17-21, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

26. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

27. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Klienta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

6§ Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. Okres odstąpienia wygaśnie po 14 dniach od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzymała zakupiony przedmiot.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@labapoland.pl). Dane kontaktowe Sprzedającego znajdują się poniżej w niniejszym regulaminie.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który w formacie plików PDF jest do pobrania pod kliknięciu w ten Formularz zwrotu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby została wysłana informacja dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy w formie zapisanej w §6 pkt 4.

8. Przedmiot umowy należy odesłać lub przekazać Sprzedającemu nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy kupna. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Klienta.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

10. Koszt zwrotu towaru jest ponoszony przez Klienta.

11. Klient, który wykonuje uprawnienia odstąpienia od umowy, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz na adres Sprzedającego. Klient jest obowiązany do należytego przygotowania oraz zabezpieczenia przedmiotu do transportu na adres Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne pomniejszenie wartości przedmiotu w sytuacji niedopełnienia tego obowiązku.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za paczki wysłane pod błędny adres.

13. Sprzedający nie przyjmujemy paczek zwrotnych wysłanych za pobraniem lub do paczkomatu.

14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
16.1 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
16.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
16.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
16.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
16.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
16.6 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
16.7 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
16.8 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

7§ Newsletter

1. W ramach Newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep przekazuje informacje handlowe, dotyczące ofert czy produktów lub usług. W ramach usługi może zostać wysyłany na podany podczas rejestracji adres e-mail kod promocyjny do użycia w Sklepie. 

2. Aby zapisać się na Newsletter, należy skorzystać z odpowiedniego okienka na stronie Sklepu podając prawidłowy adres e-mail oraz akceptując postanowienia Regulaminu.

3. Na Newsletter można się zapisać przy rejestracji Konta co nie jest jednak wymagane podczas składania zamówienia albo rejestracji Konta.

4. Newsletter jest dostarczany przez czas nieokreślony, od dnia w którym użytkownik postanowił się na niego zapisać (subskrybować).

5. W każdej chwili istnieje możliwość wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z Newslettera na adres poczty elektronicznej hello@labapoland.pl.

8§ Rejestracja

1. Kupujący może zarejestrować konto na stronie internetowej. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła oraz podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. Kupujący jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadza się nie udostępniać haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu strony internetowej lub usług jakiejkolwiek innej osobie. Kupujący jest odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego hasła lub konta.

9§ Komunikacja elektroniczna

1. Korzystając z zasobów strony internetowej lub komunikując się ze Sprzedającym drogą elektroniczną, Kupujący zgadza się i potwierdza, że Sprzedający może komunikować się z Kupującym drogą elektroniczną na stronie internetowej lub wysyłając do Kupującego wiadomość e-mail, a także zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia i inne komunikaty, które Sprzedający dostarczy do Kupującego drogą elektroniczną spełniają wszelkich wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

10§ Zachowanie prywatności

1. Aby uzyskać dostęp do strony internetowej i / lub usług, Kupujący może być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji oraz realizacji zakupu. Kupujący zgadza się, że wszelkie podane informacje podczas procesy rejestracji lub składania zamówienia będą dokładne, poprawne i aktualne.

2. Sprzedający zobowiązuje się do traktowania danych osobowe poważnie i ochrony prywatności Kupującego. Sprzedający nie będzie używał adresu e-mail ani innych danych osobowych Kupującego do innych celów niż wynikających z potrzeby realizacji procesu zamówienia lub działań wynikających z obsługi posprzedażowej. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedającego będą miały związek wyłącznie z dostarczeniem uzgodnionych produktów lub usług.

11§ Naruszenie zasad regulaminu

1. Bez uszczerbku dla innych praw wynikających z niniejszego regulaminu, jeśli Kupujący naruszy niniejszy regulamin w jakikolwiek sposób, Sprzedający może podjąć takie działania, jakie uzna za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp do strony internetowej Kupującemu, kontaktując się z dostawca usług internetowych Kupującego, aby zażądał zablokowania dostępu do strony internetowej i / lub wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie prawne.

12§ Dane kontaktowe

1. Ta strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez Enedwaith Karol Wielechowski.

2. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym w sprawie niniejszego regulaminu za pośrednictwem strony kontaktowej lub bezpośrednio listownie na poniższy adres:
Enedwaith Karol Wielechowski
ul. Korzeniowa 5/2
Warszawa, 05-077
woj. mazowieckie

13§ Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin na dole strony internetowej. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

5. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

pl_PL
  • No products in the cart.
Zapisz się do newslettera!
Zgarnij 5% rabatu na swoje pierwsze zakupy i stań się #labafan!
    ZAPISZ SIĘ
    Chcę zapisać się do newslettera i akceptuję regulamin sklepu.